Trơi mưa chưa tạnh, khống có chỗ nào trú Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại

Trơi mưa chưa tạnh, khống có chỗ nào trú. Doãn Tôn cõng Vạri Tú nương, lạc trum ban ca đưỡng đến một trang xá, liền vào tránh trum ban ca mưa chính VI vậy mả haí người trở thành:. Doãn Tôn thời vận thậl khống may, rơi xuống cái giếng lưu ly sâu nghìn vạn trượng.

Nhà này chính là nhà của Đại Tự Tiêu Cát. Vạn Tú nương trông thấy Tiêu Cát, vô cùng sợ hãi, khône biết làm thế nào. Tiếu Cát trông thấy Vạn Tú nương, cũng không dám hỏi, trong lòng do dự. Bỗng thấy một người uống say đến tám phần, tay cầm một thanh phác đao, từ ngoài đi vào.

Vạn Tú nương nói: Ca ca, cái tên cao lớn kia chính là Thập Điều Long Miêu Trung, đã cướp tiền của của thiếp đó!. Miêu Trung vung đao nghênh chiến.

Nguyên có ba điều làm Miêu Trung không thắng được Doãn Tôn: một là, Miêu Trung say rồi; hai là, Miêu Trung không có tâm,. Miêu Trung thấy đánh không lại Doãn Tôn, liền kéo đao bỏ chạy. Doãn Tôn cầm đao đuổi theo, chạy được khoảng một dặm, Miêu Trung gặp một Hướng Dẫn Trùm bắn cá bức tường, nhảy qua Hướng Dẫn Trùm bắn cá . Doãn Tôn đuổi Miêu Trung, chỉ chú ý mặt trước, không biết Đại Tự Tiêu Cát cũng cầm đao đuổi theo phía sau. Thực là:Sẻ vàng bắt bọ ngựa,Không phòng người đi săn(h.

Doãn Tôn một người địch sao nổi hai người.

Đằng trước có Tiêu Cát, đằng sau có Miêu Trung, cả hai quây lại, chém chết Doãn Tổn, rồi cùng Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại quay về nhà Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại . Miêu Trung bỏ đao xuồng, taynI Chuyộn ngụ ngôn cổ đại; con bọ ngựa bắt con ve sầu, khồng biết có con hoàng tước ở.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment